-3%

Sanosil SUPER 20 L

Vaša cena 96,00 €
DPH 20 %
Bežná cena 99,00 €
Ušetríte 3,00 €
Dostupnosť Ihneď k odoslaniu
Katalógové číslo 8000057

Sanosil super je kvapalný vysoko účinný dezinfekčný prípravok určený pre dezinfekciu bazénovej a pitnej vody založený na synergickom účinku oboch jeho základných zložiek - peroxidu vodíka a stiebra. Technológia SANOSIL® je patentovaná v 35 krajinách. Má široký rozsah účinnosti proti bakteriám, vírusom, hubám, riasám a amébam, legionárskéj nemoci. Má výnimočné vlastnosti.
 
Balenie 20 L
 

NÁVOD NA POUŽITIE PRE DEZINFEKCIU PITNEJ VODY
Dezinfekcia pitnej vody v studniach: priemerné dávkovanie SANOSILu je 50 ml na 1 m3 vody, čo zodpovedá obsahu striebra 0,005 mg/I. Preparát je takto účinný po 24 hodinách pôsobenia a vodu je možné používať. Prípravok pôsobí aj vo vodách obsahujúcích organické látky. Na medenom povrchu môže dôjsť k zmenám farvy, nie je vhodný pre dlhší styk s predmetmi z pozinkovaného železa, zliatin hliníka alebo hliníka a mangánu.

ÚČINOK SANOSILU ZNIŽUJÚ

Pri styku so skorodovaným povrchom železných potrubí sa SANOSIL rozpadá a stáva sa neúčinným. Vysoký organický podiel, vysoký obsah (Fe) a mangánu (Mn) vo vode a vysoké zaťaženie ťažkými kovmi vo vode bazénov pôsobí na prípravky SANOSIL katalyticky a behom krátkej doby ich rozkladá.

FILTRE S AKTIVNÝM UHLÍM / FILTRE ATOMIC / KREMELINOVÉ FILTRE
Veľa bazénov je vybavených vyššie uvedenými filtračnými materiálmi. Keď prípravky SANOSIL pretekajú týmito filtračnými materiálmi, dochádza k zadržaniu určitého množstva vo filtri: 100% vo filtri s aktivnym uhlím, cca 30 – 50% vo filtri Atomic a cca 15 -25% v kremelinovom filtri. To znamená, že výrobky SANOSIL® sa behom veľmi krátkej doby z vody bazéna „odfiltrujú“. V prípade, že nie je zákazník ochotný prejsť na používanie pieskového filtra, nie je použitie výrobku SANOSIL® v bazéne možné.

SANOSIL® má nasledujúce výnimočné vlastnosti:
• žiadne podráždenie kože, očí alebo slizníc
• ani karcinogénne, ani mutagénne
• nevznikajú chloramíny
• dlhotrvajúci účinok
• pH neutrálny
• po kúpeli žiadny zápach na koži alebo odeve
• schválený pre úpravu pitnej vody
• môže byť bez obmedzenia použitý v slanej vode
• môže byť použitý v termálnych vodách s vysokým podielom organickej hmoty
• takmer 100% odbúrateľný, žiadne znečištenie životného prostredia
• koncentrácia môže byť meraná manuálne
• môže byť skladovaný minimálne jeden rok pri teplotách od 5°C do 25°C

VAROVANIE:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P264 Po manipulácii dôkladne umyte ruky.
P305+P351+P338 PRI ZÁSAHU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, keď sú nasadené a pokiaľ ich je možné ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.

P501 Odstráňte obsah/obal ako nebezpečný odpad.

ÚČINNÉ LÁTKY:
Peroxid vodíka (< 80 g/kg) a striebro (< 0,1 g/kg).

Podobné produkty

Výrobcovia