Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.bazenyliptov.sk platné od 1.8.2015

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti vznikajúce z uzavretého obchodného vzťahu v internetovom obchode www.bazenyliptov.sk medzi predávajúcim, ktorým je FEZA s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48255521, IČ DPH: SK2120112819, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vl.č.105495/B (ďalej len „predávajúci“) a právnickou alebo fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.bazenyliptov.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) a poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu,  e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). 

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni)  predávajúci kontaktuje kupujúceho emailom, v ktorom mu oznámi stav jeho objednávky. 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať telefonicky, osobne, písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu výlučne písomnou formou, zaslaním e-mailu. 

Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Vo všeobecnosti je termín odoslania dodávky tovaru od 1 do 7 pracovných dní od dátumu potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. V prípade že je dodacia lehota tovaru dlhšia ako 7 dní, je kupujúci kontaktovaný emailom, v ktorom je mu oznámená dodacia lehota, so žiadosťou o odsúhlasenie dodacej lehoty.

Cena, platobné podmienky a poštovné

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch v internetovom obchode môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu je vždy uvedená pri produkte a kupujúci  sa s ňou oboznamuje pred vložením produktu do "košíka" a odoslaním objednávky.

Kupujúci uhrádza platbu dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, alebo v hotovosti na pobočke. 

Pri odovzdávaní produktu platí kupujúci cenu za produkt + poštovné a v prípade zvolenia platby na dobierku, cenu za službu "dobierka".

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Zásielky sú doručované výhradne prepravnou spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o.,  – cena za dopravu je Pri objednávke štandardného balíka do 10 kg a do hodnoty objednávky 79,99 € vrátane DPH stanovená paušálne a to na 4,95 € vrátane DPH. Pri objednávke štandardného balíka do 10 kg a nad hodnotu objednávky 80 € vrátane DPH je doprava bezplatná. Doprava ťažkého tovaru nad 10 kg alebo iného nadrozmerného tovaru bude vykalkulovaná individuálne.  

V prípade ak kupujúci uvedie v objednávke doručovaciu adresu mimo územia Slovenskej republiky, budú náklady na poštovné vyrátané individuálne a kupujúcemu oznámené pred odoslaním zásielky. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch žiadať úhradu objednávky vopred prevodom na účet, bez ohľadu na to aký spôsob platby si kupujúci v objednávke zvolil  (napr. ak si kupujúci neprevzal predchádzajúcu zásielku, alebo uviedol doručovaciu adresu mimo územia Slovenskej republiky). V takom prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho pre odsúhlasenie spôsobu úhrady objednávky. 

V prípade výberu úhrady objednávky spôsobom "platba vopred na účet" je objednávka považovaná za uhradenú až momentom pripísania sumy objednávky v plnej výške na účet predávajúceho, nie momentom zadania príkazu na úhradu. Pri výbere spôsobu úhrady objednávky "platba vopred na účet" je zásielka odoslaná až po uhradení objednávky v plnej výške.

Kupujúcemu bude objednaný tovar doručený  na adresu spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o. Pri preberaní produktu od zasielateľskej spoločnosti, odporúčame kupujúcemu skontrolovať si fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, odporúčame kupujúcemu, aby zásielku nepreberal a spísal so zasielateľskou spoločnosťou  Zápis o škode na zásielke. Následne odporúčame o neprevzatí poškodenej zásielky informovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu pri prevzatí poškodenej zásielky, nemôžu byť zo strany predávajúceho akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri nevyzdvihnutí objednanej zásielky, tovaru ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode www.bazenyliptov.sk, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti.  Ak predávajúci poskytol kupujúcemu informácie určené zákonom až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol kupujúcemu informácie určené zákonom ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemudodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i Zák.č. 102/2014 Z.z.. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (poškodenie, pozmenenie, opotrebenie, znečistenie, nekompletný tovar, poškodenie obalu, známky používania a pod.). Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.1 písm. i Zák.č. 102/2014 Z.z.. Predávajúci tovar ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku nikdy nevyzdvihuje osobne, ani prostredníctvom ním poverenej osoby.  Tovar ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné odoslať na adresu predávajúceho uvedenú na faktúre a na formulári o Odstúpení od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku. Náklady na vrátenie tovaru, zakúpenému v internetovom obchode www.bazenyliptov.sk, predávajúcemu znáša kupujúci.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je :

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

Ak predávajúci poskytol kupujúcemu pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla kupujúcemu tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt nebude prijatý a vracia sa späť odosielateľovi. Odporúčame zásielku poistiť, tovar je Vaším majetkom a v prípade straty alebo poškodenia počas prepravy predajca nezodpovedá za škodu spôsobenú Vám prepravcom. Pri odstúpení od zmluvy v zákonom stanovenej lehote, je potrebné k vrátenému tovaru priložiť kópiu obdržanej faktúry a písomné odstúpenie od zmluvy. Urýchli to identifikáciu kupujúceho.  Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru  (poškodenie, pozmenenie, opotrebenie, znečistenie, nekompletný tovar, poškodený obal a pod.).

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy vo všetkých prípadoch ustanovených platnými zákonmi SR. Ustanovenia § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V tomto prípade sa nákup riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov a predpisov.

*** Formulár pre odstúpenie od zmluvy - stiahnuť TU ***

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane ulice, čísla domu, obce a PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.bazenyliptov.sk.

3. Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej aj automatizovanej forme spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa odstavca 1. týchto obchodných podmienok a to na účely uvedené v odstavci 2. týchto obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v odseku 2. týchto obchodných podmienok.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať :

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právneho záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

8. Pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

5/ likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

6/ blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

12. Ak kupujúci uplatní svoje právo

a/ písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

c/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

13. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

14. V prípade, že kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15. V prípade, že kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

16. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v odseku 2. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Packeta Slovakia s. r. o.

Kopčianska 3338/82A

851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka

IČO: 48136999

DIČ: 2120099014

IČ DPH: SK2120099014

17. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

18. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej objednávky spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a kupujúci je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.

19. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – poskytnutie osobných údajov tretej strane

Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov firme FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48255521 s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa a údaje o zakúpenom tovare v rámci objednávky tretej strane a to spoločnosti Heureka Shopping s.r.o so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov.

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.bazenyliptov.sk.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podľa odseku 1. a na účely uvedené v odseku 2. týchto podmienok firmou FEZA s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 48255521.

Som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedený súhlas som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Prehlasujem, že som bol v súlade s § 15 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.bazenyliptov.sk.

Záruka a servis

Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doručiť reklamovaný produkt vrátane Reklamačného listu a kópie faktúry. Reklamačné konanie začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy predajca tovar na reklamáciu prijal, alebo po dni v ktorom si mal predajca zásielku prevziať, nie dátumom podania zásielky spotrebiteľom na prepravu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

Reklamačný poriadok

1. Odovzdanie tovaru na reklamáciu: 

Reklamovaný tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho.  Tovar zasielaný na reklamáciu, zašlite  na adresu prevádzky predávajúceho firme FEZA s.r.o., Hollého 482, 034 95 Likavka. Adresa pre zaslanie reklamovaného tovaru je uvedená aj na Reklamačnom liste. 

Tovar je potrebné vo vlastnom záujme dostatočne zabaliť tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu počas prepravy. K reklamovanému tovaru je potrebné pribaliť vždy všetko príslušenstvo ktoré bolo k tovaru dodané. Dodané príslušenstvo je potrebné  zapísať do Reklamačného listu.

Reklamovaný tovar sa nezasiela na dobierku. Odporúčame zásielku poistiť, tovar je Vaším majetkom a v prípade straty alebo poškodenia počas prepravy predajca nezodpovedá za škodu spôsobenú Vám prepravcom. K tovaru zasielanému na reklamáciu je potrebné priložiť riadne vyplnený Reklamačný list s popisom závady a kópiu dokladu o kúpe. Odporúčame informovať nás emailom o odosielaní reklamácie pre prípad, že nám prepravca zásielku nedoručí alebo neoznámi jej uloženie.

2. Podmienky prijatia tovaru na reklamáciu:

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho, teda na reklamáciu je prijatý len tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.bazenyliptov.sk.

3. Podmienky uplatnenia reklamácie:

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Reklamačné konanie začína plynúť dňom nasledujúcom po dni, kedy predajca tovar na reklamáciu prijal, alebo po dni v ktorom si mal predajca zásielku prevziať, nie dátumom podania zásielky spotrebiteľom na prepravu. Predávajúci rozhodne o reklamácii tovaru prevzatého na reklamáciu ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Spotrebiteľovi bude zaslaný reklamačný list v ktorom je okrem iného uvedený dátum prijatia tovaru na reklamáciu. V prípade že reklamácia nebude vybavená v lehote 30 dní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa či bude požadovať výmenu tovaru, alebo vrátenie kúpnej ceny. Uplynutím záručnej doby zanikne právo na reklamáciu.

Za vadu nemožno považovať, ak vyplýva už z povahy veci, že jej životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napríklad batérie, žiarovky a pod.). V tomto prípade záruka kupujúcemu zabezpečuje, že môže vec kedykoľvek v záručnej dobe použiť, avšak len po dobu, ktorá vyplýva z povahy veci alebo technickej normy alebo ktorá je na nej vyznačená ako doba životnosti (funkcie).

4. Vybavenie reklamácie:

Reklamáciu tovaru uplatnenú do 12 mesiacov od kúpy môže predajca zamietnuť iba na základe odborného posudku. Reklamáciu tovaru uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy môže predajca zamietnuť aj bez odborného posúdenia znalca, znaleckej organizácie alebo poverenej osoby alebo samotného výrobcu. V takom prípade poskytne predajca spotrebiteľovi zoznam znalcov, na ktorého sa môže v prípade záujmu spotrebiteľ obrátiť. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku v prípade reklamácie tovaru uplatnenej do 12 mesiacov znáša predajca. V prípade reklamácie tovaru uplatnenej po 12 mesiacoch od kúpy znáša náklady na vypracovanie znaleckého posudku spotrebiteľ. Účelne vynaložené náklady na znalecký posudok  je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.  Aktualizovaný zoznam znalcov je uvedený na stránke http://jaspi.justice.gov.sk.

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Oznámenie o vyriešení reklamácie

O vyriešení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný e-mailom, alebo telefonicky podľa toho aký spôsob vyrozumenia si zvolil. 

6. Vrátenie reklamovaného tovaru 

Prepravu opraveného/vymeneného tovaru (ktorý bol dňom prebratia predajcom v záručnej lehote) naspäť k spotrebiteľovi zabezpečuje predajca na svoje náklady. Tovar bude po ukončení reklamácie spotrebiteľovi vrátený s príslušenstvom ktoré bolo pri uplatňovaní reklamácie spotrebiteľom spolu s tovarom dodané. To sa týka aj prípadu, kedy bol tovar vymenený.

*** Reklamačný list *** 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). 

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že im porozumel a súhlasí s nimi. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (pre posúdenie je rozhodujúce uvedenie IČO na faktúre), sa nákup riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov a predpisov.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Dozorný orgán 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32,P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

Tel. č.: tel. č.: 02/58 272 172

Fax.č.: 02/ 58 272 170


Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1.8.2015.

Výrobcovia