Upozornenie : ☝️☝️☝️ Vážení zákazníci. Od stredy 19.6. do piatka 21.6. bude výdajné miesto v Likavke ZATVORENÉ. Ďakujeme za pochopenie ☝️☝️☝️

-13%

OXY Pure Ag 5L

Vaša cena 30,50 €
DPH 20 %
Bežná cena 35,00 €
Ušetríte 4,50 €
Dostupnosť Ihneď k odoslaniu
Katalógové číslo 5113598

OXY PURE Ag je prípravok na okysličenie vody. ideálny pre použitie v bazénoch a vírivých vaniach. OXY PURE Ag sa rozpadá na kyslík a vodu bez zbytku a tak nezaťažuje bazénovou vodu zápachom a revitalizuje ju.


Pre správne dávkovanie prípravku OXYPURE Ag použite zariadení ASIN Aqua.


Počiatočná dávka: 100 ml na 1m3
Udržovacia dávka: 10 – 20 ml na 1 m3 za deň
Optimálna koncentrácia: 30 – 60 mg/liter (ppm), pre test použite OXY tester
pH: doporučený rozsah pH vody v bazéne je 6,4 až 7,6.

OXY pure Ag nie je kompatibilný s chlórom.

NEBEZPEČIE - Peroxid vodíka 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9

H272 – Môže zosilniť požiar; oxidant.

H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.

P101 - Ak je nutná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.

P102 - Uchovávajte mimo dosah detí.

P103 - Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.

P210 – Chráňte pred teplom, teplými povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.

P221 – Zabráňte zmiešaniu s horľavými materiálmi.

P280 – Používajte ochranné okuliare.

P305+P351+P338 – PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte z očí kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 – Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára.

P501 – Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

ÚČINNÉ LÁTKY: Peroxid vodíka 11,9%, indexové číslo 008-003-00-9, CAS 7722-84-1
FORMA: čistá kvapalina
ÚČEL POUŽITIA : okysličovadlo bazénovej vody
DÁVKA: 10 - 20 ml/m3 za deň
APLIKÁCIA: dávkovanie zariadením ASIN Aqua
SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA: Skladovať v tesne uzatvorených obaloch na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste, chráňte pred svetlom, pri teplote max. 25 °C, najnižšia prípustná skladovacia teplota je -10°C. Skladovať mimo dosahu tepelných zdrojov. Chrániť pred priamym slnečným svetlom. Nádoby musia byť uzavreté tak, aby bol umožnený únik vnútorného tlaku.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DETÍ

Podobné produkty

Výrobcovia